SZWEDZKI PROGRAM DO FAKTUR PO POLSKU
BEZPŁATNY 14-DNIOWY TRIAL
Chcesz wypróbować nasz program? Aktualnie masz możliwość skorzystać z dwutygodniowego triala bez opłat, zapraszamy!
Potrzebujesz księgowego? Zostaw nam swoje imię oraz adres e-mail:
Pozwól nam prowadzić Cię
przez system szwedzkiej księgowości.
14-DNIOWY TRIAL!
PROGRAM DO FAKTUR
Potrzebujesz dokonać rozliczenia rocznego Twojej firmy? Wpisz swoje imię, adres email, telefon i naciśnij wyślij

Rozliczenie roczne firmy w Szwecji

Rozliczenie roczne firmy w Szwecji Rozliczenie podatku w Szwecji Rodzaj rozliczeń rocznych w Szwecji Dokumenty potrzebne do rocznego rozliczenia szwedzkiej firmy Terminy rocznego rozliczenia w Szwecji Ulgi podatkowe dla szwedzkich firm FAQ
Rozliczenie roczne firmy w Szwecji
Wszyscy przedsiębiorcy będący rezydentami podatkowymi w Szwecji mają obowiązek na koniec każdego roku podatkowego złożyć roczne rozliczenie firmy w urzędzie skarbowym - Skatteverket. Szwedzki fiskus nadaje wszystkim osobom prawnym indywidualny numer - Personnummer lub też Samordningsnummer - jest on nieodzowny do rozliczenia podatku dochodowego oraz podatku VAT. Wszystkich formalności można dopełnić za pośrednictwem strony www.skatteverket.se.
Rozliczenie podatku w Szwecji
Obowiązek składania rocznej deklaracji podatkowej spoczywa na wszystkich szwedzkich przedsiębiorcach oraz pracownikach szwedzkich firm, którzy są rezydentami podatkowymi tego kraju. Według szwedzkiego prawodawstwa rezydentem podatkowym jest osoba, która posiada stałe miejsce zamieszkania na terenie Szwecji, a jednocześnie jej pobyt w tym państwie trwa dłużej niż 6 miesięcy. Organem przyjmującym deklaracje podatkowe jest szwedzki urząd skarbowy, czyli Skatteverket.

W ciągu roku podatkowego właściciele firm opłacają do 12 dnia każdego miesiąca zaliczki na podatek dochodowy - Preliminärskatt - (jeśli 12 wypada w weekend, opłaty należy dokonać w poniedziałek). Na samym początku, przy zakładaniu działalności, przedsiębiorca rejestruje się w szwedzkim fiskusie. Wówczas podaje przybliżony, prognozowany dochód firmy, na podstawie którego Skatteverket wylicza comiesięczną stawkę. Na koniec roku przy rozpatrywaniu deklaracji, jeśli deklarowany dochód jest wyższy niż zakładano, urząd zwróci nam różnice razem ze zwrotem podatku. W przypadku, gdy przychód firmy okaże się wyższy niż wstępne wyliczenia, będziemy musieli dokonać dopłaty.

Podstawę, do opodatkowania podatkiem dochodowym w Szwecji, stanowi osiągnięty w ciągu danego roku podatkowego dochód netto firmy. Od zysku odliczane są koszty, jakie ponosi firma w związku ze swoim funkcjonowaniem. Podmioty posiadające osobowość prawną odprowadzają podatek na poziomie 28%. W przypadku rotacji firmowych rezerw i lokat można obniżyć ten podatek do 26%. Ponadto ciężar fiskalny obejmuje również podatek gminny, który wynosi od 29 do 34%. Oprócz tego, przy dochodach powyżej 468 700 SEK dochodzi podatek krajowy równy 20%, zaś przy dochodach powyżej 675 700 SEK stawka wzrasta do 25%. Przy czym warto uwzględnić, że kwota wolna od podatku w Szwecji (odliczana od podstawy podatku dochodowego) wynosi odpowiednio: Przedsiębiorcy wpisani do rejestru VAT w Szwecji, powinni uwzględnić go w swojej deklaracji. Podstawowa stawka to 25% i obejmuje ona większość usług i towarów. 12% - stawka obniżona - dotyczy m. in. usług hotelowych czy żywności. Natomiast stawka niska na poziomie 6% znajduje zastosowanie np. w stosunku do artykułów takich jak książki, gazety, bilety transportu pasażerskiego, bilety wstępu do teatru, kina, zoo, cyrku bądź na koncert. Rozliczenie roczne biznesu w Szwecji - dokumenty Czas na złożenie deklaracji, przedsiębiorcy mają 2 maja. Osoby, które chcą dokonać rozliczenia elektronicznie powinny wcześniej założyć cyfrową skrzynkę pocztową. Logowanie wymaga posługiwania się BankID. Sankcje przewidziane za niewywiązanie się z tego obowiązku mają wymiar finansowy - od 1 150 SEK w górę. Po przekazaniu przez nas stosownych dokumentów, Skatteverket ma 6 miesięcy na wydanie decyzji. Przyznany zwrot podatku przesyłany jest na podany wcześniej przez właściciela firmy numer rachunku bankowego. W wypadku, gdy rozliczenie ze szwedzkim fiskusem wymaga dopłaty, mamy 90 dni uiszczenie zaległości, zaś na odwołanie od decyzji czas ten wydłuża się do roku. Wszystkie przepisy odnośnie opodatkowania podmiotów prawnych w Szwecji są zgodne z międzynarodowymi standardami księgowości i regułami ustalonymi przez UE.

Oprócz rozliczenia, wszyscy przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników, mają obowiązek, w styczniu każdego roku podatkowego, wydać swoim podwładnym karty podatkowe KU-10, KU-13, KU-14 - niezbędne do ich rozliczenia podatkowego. Ponadto prowadzenie działalności gospodarczej w Szwecji obliguje do: Wielu przedsiębiorców ma obowiązek opłacania podatku od usług i towarów - VAT. Jego podstawowa stawka wynosi 25%. Oprócz tego dochodzą też składki emerytalne, jeśli ich wysokość jest regulowana umową zbiorową, przeciętnie wynoszą od 6 do 7%. Z VAT-u właściciel firmy jest zwolniony, gdy wszyscy jego klienci są wpisani do rejestru VAT. Dodatkowo usługi z zakresu: są zwolnione z tego obowiązku. Ponadto pracodawcy mają obowiązek rejestracji i podlegają obowiązkowym składkom socjalnym na rzecz pracowników, które wynoszą 33%. Natomiast pracownicy opłacają składki na poziomie 7%.

Rozliczenie roczne firmy w Szwecji odbywa się na nieco innych zasadach w przypadku zagranicznych przedsiębiorców, którzy np. nie posiadają siedziby firmy w tym kraju. Zacznijmy od tego, że osoby prowadzące działalność w tym państwie ze stałą siedzibą, nie mają obowiązku rejestracji jako płatnicy VAT, kiedy ich klienci są wpisani do tegoż rejestru. Jednak ci, którzy wpisu musieli dokonać, ponoszą wszystkie koszty związane z tym ciężarem fiskalnym. Deklarację VAT-u należy przekazać odpowiednim organom raz w miesiącu. Ponadto raz na 3 miesiące konieczne jest składania sprawozdań reasumujących, jeżeli firma: Niezbędny dla zagranicznych właścicieli jest również ustawowy, specjalny podatek na rzecz świadczeń emerytalnych (SLP - särskild inkomstskatt på pensionskostnader).

Jeśli natomiast przedsiębiorstwo nie ma stałej siedziby w Szwecji, właściciel musi wysłać do Skatteverket zgłoszenie podatkowe dla zagranicznych przedsiębiorców. W tym celu należy pobrać druk SKV 4632. Urząd skarbowy ma wówczas 2 - 6 tygodni na przesłanie karty podatkowej F-skattesedel oraz zaświadczenia o rejestracji jako podatnik F. Przedsiębiorcy Ci są zwolnieni z powszechnej składki od wynagrodzeń - allmänlöneavgift - bowiem pracownicy, w tej sytuacji, we własnym zakresie opłacają co miesiąc podatek SA.

Osoby, których dochód w 90% został uzyskany z działalności gospodarczej na terenie Szwecji mają prawo do odliczenia od podatku dochodowego różnego rodzaju kosztów. W Szwecji można uzyskać m. in. ulgę: Właściciele szwedzkich spółek mogą również odliczyć koszty: Polacy, prowadzący w Szwecji przedsiębiorstwo, unikną opodatkowania dochodów firmy w Polsce. Mają oni również prawo do odliczenia 30% diety, która w Szwecji wynosi 459 SEK za dzień.

Pracownicy, którzy na terenie Szwecji przebywają do 6 miesięcy, opłacają jedynie podatek SINK ze stawką 25%.
Rodzaj rozliczeń rocznych w Szwecji
W szwedzkim systemie gospodarczym przewidziane są różne formy opodatkowania. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość wyboru i dopasowania najlepszej dostępnej opcji, która uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności. Jednak szwedzkie przedsiębiorstwa mają także punkty wspólne, na które typ działalności nie ma żadnego wpływu, są to: rejestracja, deklaracja przychodu, odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy, obowiązek rocznego rozliczenia w urzędzie skarbowym.

Rejestracji firmy, przedsiębiorca dokonuje przed rozpoczęciem działalności. Równocześnie w pierwszym roku działalności, składa szacunkowy raport dochodów. Na tej podstawie szwedzki urząd skarbowy - Skatteverket - oblicza wysokość zaliczek na podatek dochodowy - Preliminärskatt. Zaliczki należy odprowadzać do 12. dnia każdego miesiąca. Jeżeli 12 wypada w weekend, opłatę wnosi się w najbliższy poniedziałek.

Kolejną istotną kwestię stanowi wstępna deklaracja podatkowa, czyli Preliminärinkomst-deklaration. Właściciele firm zobligowani są do jej złożenia za pomocą e-usługi (E-tjänst), dostępnej przez platformę urzędu skarbowego na stornie skatteverket.se. Działania te mają na celu uregulowanie stawki przeznaczonej na zaliczkę podatku dochodowego w przypadku, gdy w danym roku uzyskany przychód firmy jest gorszy lub lepszy niż ten, który był prognozowany w pierwszym roku szwedzkiej działalności gospodarczej. Rozliczenie roczne w Szwecji - składki socjalne Zależnie od prowadzonego rodzaju działalności gospodarczej w Szwecji, wyróżniamy roczne rozliczenia podatkowe następujących typów:
 1. firmy jednoosobowe - Enskildnäringsidkare - dochód uzyskany z prowadzenia jednoosobowej firmy, Skatteverket - urząd skarbowy - uznaje za przychód właściciela działalności. Stąd podatek od biznesu jest w tym wypadku deklarowany na jednym zeznaniu podatkowym, zaś przedsiębiorcy, odprowadzającemu składki i podatki, przysługują takie same świadczenia emerytalne i zdrowotne jak pracownikom etatowym. Zeznanie podatkowe za poprzedni rok, składa się w terminie do 2 maja, na formularzu wysłanym przez urząd - INKOMSTDEKLARATION 1;
 2. spółki prawa cywilnego - Enkeltbolag - podatek dochodowy, w terminie do 2 maja, rozlicza się w załączniku do rocznego zeznania podatkowego, ponieważ zyski z prowadzonej działalności utożsamiane są z dochodem właściciela i wspólników spółki;
 3. spółki jawne - regulacje odnoszące się do opodatkowania oraz działania spółek jawnych zawarte są w ustawie o spółkach jawnych i spółkach cywilnych (Lag om jandelsbolag och enklabolag, SFS 1980:1102);
 4. spółki handlowe - Handelsbolag - HB - podstawę opodatkowania stanowi tu wartość udziału w zysku, jaki mają poszczególni udziałowcy. Dlatego też dochód tego rodzaju spółki:
  • jest uwzględniany na deklaracji podatkowej firm, tworzących spółkę handlową;
  • bądź też każdy wspólnik indywidualnie, na swojej deklaracji wykazuje uzyskany z tej działalności przychód.
  Handelsbolag jako podmioty prawne zobligowane są do składania corocznych sprawozdań finansowych za poprzedni rok;
 5. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - Aktiebolag - AB; prywatne spółki akcyjne - Privataktiebolag; publiczne spółki akcyjne - Publiktaktiebolag; Rok finansowy tych spółek:
  • nie musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym;
  • wyznaczany jest w akcie założycielskim (Stiftelseurkund).
  Akty prawne regulujące działanie tych spółek:
  • ustawa o spółkach akcyjnych - Aktiebolagslagen, SFS 2005:551;
  • przepisy wykonawcze - Aktiebolagsförordningen, SFS 2005:559;
  • inne przepisy dot. Księgowości, rachunkowości i finansów;
 6. spółki komandytowe - Kommanditbolag - KB; oddziały spółek - Filial; stowarzyszenia gospodarcze - Ekonomiskförening; fundacje - Stiftelse; Europejskie Spółki Akcyjne - Europabolag;
  Właściciele tych spółek, na przełomie marca i kwietnia, otrzymują z urzędu skarbowego - Skatteverket - formularz do rozliczenia podatku dochodowego - INKOMSTDEKLARATION 1. Dokumenty wraz z corocznym sprawozdaniem powinny zostać złożone nie później niż 2 maja.
Dokumenty potrzebne do rocznego rozliczenia szwedzkiej firmy
Dokumenty, niezbędne do złożenia rocznej deklaracji podatkowej w Szwecji zależne są od kilku czynników: Polacy prowadzący działalność gospodarczą w Szwecji, ale jednocześnie będący rezydentami podatkowymi w kraju ojczystym: Obywatele innych krajów, prowadzący na terenie Szwecji działalność, będący szwedzkimi rezydentami podatkowymi: Szwedzcy przedsiębiorcy, zarejestrowani jako pracodawcy, zobligowani są do wydania, każdego roku w styczniu, podwładnym kart podatkowych KU-10, KU-13 bądź KU-14.
Terminy rocznego rozliczenia w Szwecji
Ulgi podatkowe dla szwedzkich firm
Rezydenci podatkowi w Szwecji mają prawo do rozmaitych ulg podatkowych, które uwzględnia się przy składaniu rocznej deklaracji w szwedzkim urzędzie skarbowym - Skatteverket.

Szwedzcy pracownicy oraz właściciele firm mają prawo do ulgi:
FAQ
 1. Kto ma obowiązek złożyć roczne zeznanie podatkowe w Szwecji?
  Wszyscy szwedzcy pracownicy oraz przedsiębiorcy, za wyjątkiem pracowników tymczasowych.

 2. Gdzie należy złożyć roczną deklarację podatkową?
  Pracownicy i właściciele szwedzkich firm powinni przedłożyć swoje zeznania podatkowe w szwedzkim urzędzie skarbowym - Skatteverket - osobiście lub za pośrednictwem strony skatteverket.se.

 3. Ile wynosi podatek gminny w Szwecji i kto go opłaca?
  Stawka podatku gminnego wynosi średnio między 29 a 34%. Obowiązek ten spoczywa na wszystkich szwedzkich rezydentach podatkowych.

 4. Ile wynosi podatek państwowy w Szwecji?
  W Szwecji stawka procentowa podatku równa jest:
  • przy rocznych dochodach większych niż 490 700 SEK - 20%;
  • przy rocznych dochodach wyższych niż 689 300 SEK - 25%.

 5. Ile trwa rok podatkowy w Szwecji?
  Rok podatkowy w Szwecji pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Oznacza to, że trwa przez 12 miesięcy od stycznia do grudnia. Wyjątek stanowią niektóre szwedzkie spółki.

 6. Komu przysługują ulgi podatkowe w Szwecji?
  Wszyscy rezydenci podatkowi Szwecji, zamieszkujący na terenie tego kraju dłużej niż 6 miesięcy i uzyskujący w 90% dochód w tym państwie mają prawo do ulg podatkowych.

 7. Jakie dokumenty są potrzebne do rocznego rozliczenia w Szwecji?
  • INKOMSTDEKLARATION 1 - deklaracja podatkowa przysyłana przez urząd skarbowy;
  • E101/A1 - dokument potwierdzający miejsce opłacania składek na ubezpieczenie;
  • KU-10 lub KU-13 - wykaz przychodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym, który pracownikom dostarcza pracodawca;
  • KU-14 - dotyczy osób pobierających szwedzką rentę lub emeryturę;
  • kserokopia pasków płacowych;
  • kserokopia umowy o pracę;
  • kserokopia dowodu tożsamości;
  • dokumenty potwierdzające prawo do ulg, które chce się odliczyć.

 8. Jak długo czeka się w Szwecji na decyzję podatkową?
  Urząd ma 6 miesięcy na wydanie decyzji.

 9. W jaki sposób otrzymam zwrot podatku ze szwedzkiego urzędu skarbowego?
  Skatteverket przelewa przyznany zwrot podatku na wcześniej podane konto bankowe w formacie SWIFT lub IBAN.

 10. Słowniczek:
  Bolagsverket - Szwedzki Urząd Rejestracji Przedsiębiorców - powinny się w nim zarejestrować wszystkie podmioty prawne, które chcą chronić swoją nazwę;
  Arbetslöshetskassor lub a-kassor - szwedzka kasa bezrobotnych;
  SINK - statlig inkomstskatt för utomlands bosatta - podatek o stawce 25% od dochodu przeznaczony dla osób mieszkających na terenie kraju krócej niż 183 dni. Osoby te są tzw. nierezydentami i mają ograniczony obowiązek podatkowy, a co za tym idzie nie muszą składać rocznej deklaracji podatkowej w szwedzkim urzędzie skarbowym;
Cofnij odpowiedź

Zostaw komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe do wypełnienia

Komentarz*
Imię*


Email*

Zabezpieczenie antyspamowe*
Imię na literę "k" to
Kuba
czy
Marek

15 odpowiedzi na artykuł "Rozliczenie roczne firmy Szwecja"

Hasser
Siemka, jak rozliczyć firmę w Szwecji, jak wygląda rozliczenie podatku biznes Szwecja...
ODPOWIEDZ
Ragnum.se
jak rozliczyć firmę Szwecja ? bardzo proste tak samo rozliczenie podatku firma Szwecja jest proste, skontaktuj się z nami, a Ci pomożemy!: )
Józeg73
fajnie zorganizowane jest szwedzkie rozliczenie roczne biznesu, przejrzyście bez żadnych problemów, nie bójcie się składać rozliczenie roczne przedsiębiorstwa Szwecja !
ODPOWIEDZ
Weronika93
No a jak szwedzkie rozliczenie roczne przedsiębiorstwa lepiej się robi niż w Polsce. :)
Stefabua2
Cześć potrzebuje pomocy w rozliczenie roczne biznesu w Szwecji
ODPOWIEDZ
Franko3233
rozliczenie roczne firmy w Szwecji... rozliczenie roczne biznesu Szwecja, ktoś tutaj zajmuje się tym?
ODPOWIEDZ
Ilona893
szwedzkie rozliczenie roczne firmy, polecam korzystać z usług ragnum.se!
Rafaleo
szwedzkie rozliczenie roczne nie jest takie ciężkie do zrobienia... kolega rozliczenie roczne w Szwecji robił sam.
ODPOWIEDZ
Piotrek33
No tak rozliczenie roczne firmy Szwecja jest bardzo łatwe. :)
Zwrot123
ile trzeba Czekać na Zwrot podatku Szwecja?
ODPOWIEDZ
Ress
Szwecja rozliczenie roczne zwrot podatku - Na decyzje podatkową o przyznaniu zwrotu podatku z Szwecji w większości przypadków czekamy od 4 do 7 miesięcy.
Tabaka
Rozliczanie firmy szwecja - ktoś może pomóc?
ODPOWIEDZ
Edyta2
Ja mogę Ci ogarnąć rozliczenie roczne Szwecja, zapraszam! :)
queen33
Ktoś tu robi roczne Rozliczenie firmy w Szwecji?
ODPOWIEDZ
Natka78
Wpisz w google: Szwecja rozliczenia firm czy rozliczenia podatkowe firm Szwecja, jest dużo korzystnych ofert
Potrzebujesz księgowości? Wpisz poniżej swój email i nr telefonu:
Potrzebujesz księgowości?
Zostaw poniżej swojego maila i telefon: